دانلود کتاب تاریخ مصور جهان دنیای باستان PDF کیفیت بالا

امتیاز 1.50 ( 2 رای )

در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
pdf
حجم فایل
تعداد صفحات
تعداد بازدید
3425 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر کتاب تاریخ مصور جهان دنیای باستان را در ادامه این مطلب مطالعه فرمایید. ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ١١ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺳﺎﺩﻩﺍﯼ ﻣﯽ ﺯﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ . ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺷﮑﺎﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺣﺸﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻧﺪ … ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﯽﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ….

دانلود کتاب تاریخ مصور جهان

مطالب مهم کتاب تاریخ مصور جهان دنیای باستان

ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﻫﺮﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﯿﺰﻩ مرتفعترین ﺑﻨﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩ. ﻗﺎﻋﺪﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ٢٣٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺍﻭﻟﯿﻪ ﺁﻥ ١۴٧ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ.ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻠﻮﮎ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ٢/۵ ﺗﻦ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻫﺮﻡ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ٢۶٠٠ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺩﺭ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯿﺎﻥ ﮔﺎﻭ ﻧﺮ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺨﻢ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻻﻍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ …. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺜﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﺳﯿﻞ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻣﺪﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺪﻥﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥﻣﯽﺩﻫﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﻧﺞ، ﮐﻮﺷﺶ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ، ﺩﺍﻧﺶ ﻫﺎ، ﻫﻨﺮﻫﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ مهمتر برخی از جنبه های زندگی در تمدن ها را به مخاطب می شناساند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم Spam ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما در ارتباط باشید.
  • در صورت بروز هرگونه مشکل با ما از طریق شماره 09224880594 در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید: