تاریخچه عدد 7 میان اقوام ایرانی از باستان تاکنون

شاید شما هم عدد 7 را در بسیاری از گفتار …