درباره ی دین زرتشت

امتیاز 4.40 ( 15 رای )

دین زرتشت نخستین دین یکتا پرستی در تاریخ جهان است که توسط زرتشت پیامبر ایرانی به وجود امد و تمام مردم ایران را دعوت به یکتاپرستی و ایمان به اهورامزدا کرد.و همچنین در این مقاله با احکام دین در زرتشت هم آشنا خواهیم شد

احكام در دين زرتشت

احکام، جمع حکم بوده که در گویش پارسی به گونه “دستور” آمده است.
برخی ازدستورهایی که هر مرتو انسان بایستی در زندگی داشته باشد یا برگرفته از “قوانین مدنی” است که درهرکشور با نگرش های فرهنگی، تیره ای قومی ودینی مرتوگان مردم وبایاری نمایندگان در مجلس فراهم گشته که بیگمان همه باید دادپذیر قانون مدار باشند تا هنجار همگانی پایدار بماند و بی هنجاری گسترش نیابد.

یا دستورها احکامی است که برای تندرستی، توانایی، شادابی، نیرومندی وبالندگی مرتو نیازاست که بهتر است، دانش وخرد همگانی درهرهنگام باپژوهشی نیکوتر، سفارش های مورد نیاز بر پایه دانش را آگهی دهد. تا جان مایه زندگی در راستای خواسته اهورامزدا دانایی وآگاهی باشد.

درباره ی دین زرتشت

 

دیدگاه اوشو زرتشت

اشوزرتشت در سروده های خود، گات ها به دستور احکام اشاره ای نداشته است. بینش زرتشت؛ چگونگی گزینش خوراک، خوردن و آشامیدن، جامه پوشیدن، شستن تن و بدن، پاکیزگی دست و پا، گوش ودندان، الگوی سر بریدن حیوان وپرندگان ومانند اینها را به دانش زمان وگزینش خرد دانایان درهر رشته واگذار کرده است.

هنگامی که بینش زرتشت شیوه دانایی و خردمندی را به مرتو سفارش می کند شایسته است تا دانش بهداشت، دانش پیشگیری و درمان، دانش پاسداشت زاستار طبیعت، دادگستری، دارایی اقتصاد، روانشناسی، هازمان شناسی و دانش های دیگر، پاسخگوی نیازهای مرتو ومرتوگان باشد.

اشو زرتشت

روش های مختلف دستورات در هر دوره دین زرتشت

در ایران باستان شیوه های گوناگونی از دستور احکام در هر دوره با دانش وآگاهی مرتوگان آن روزگار پدیدار شده اند ودر نسک کتاب هایی مانند “وندیداد” با دبیره خط اوستایی به یادگار مانده اند که هریک به هنگام خود کاربرد خوبی داشته اند ولی با پیشرفت پیوسته دانش، اینگونه دستور احکام، ارزش خود را از دست داده است. بیگمان بسیاری از دستورهای به یادگار مانده در نسک های وندیداد وبرخی از نوشته های پهلوی نیز با اندیشه زرتشت هم خوانی ندارد

آشکار است که هرروز، هرگاه و هرگام دانشمندان رشته های گوناگون، سفارش تازه ای را پیشنهاد می کنند که اگر پیروی نگردد ناهنجاری همگانی را در پی خواهد داشت.

بدین روی برای انسان نیازی نیست تا به انگیزه یافتن پرسش های زندگی خویش، به سراغ نسک های دستوراحکام دینی برود بلکه برای رسیدن به زندگی بهتر با تندرستی وشادی، پیروی ازدانش گوناگون را از یاد نبرد. وآزادانه راه خویش را برگزیند.


 دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان اثر رشید شهمردان

دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان اثر رشید شهمردان
دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان اثر رشید شهمردان

دین زرتشت دربند نهم ازهات سی گات ها سفارش می کند:

  • بهترین گفته ها را به گوش بشنوید،
  • با اندیشه ای ژرف بر آن بنگرید،
  • سپس هر مرد وزن ازشما،
  • راه خویش را آزادانه برگزیند…
  • در پرتو چنین بینشی، هر زرتشتی در شنیدن گفته ها و پذیرش سفارش های نگاشته شده درنوشته ها آزاد است.

برکسی پوشیده نیست که دانش مرتوگانی بشری در هرگاه فرآیند ساده ونیکوتری را بر جهانیان نمودار می سازد. مرتوی خردمند بایستی هریک ازپیشنهاد های دانش گوناگون را پذیرا گردد تا آسیبی برزندگی خود ودیگران وارد نسازد. ایدون باد.

دانلود کتاب های تاریخی 

14467 بازدید

 برچسب ها: