فلسفه خوردن خرما به تعداد فرد چیست؟

براي چه جن و شيطان از خرما بدشان می آيد …

تاریخچه عدد 7 میان اقوام ایرانی از باستان تاکنون

شاید شما هم عدد 7 را در بسیاری از گفتار …

0