تفاوت علم هیئت و نجوم ، آنچه باید از فلک و کیهان بدانید

تفاوت علم هیئت و نجوم چیست؟ قبل از  هر چیز …

فلسفه قمر در عقرب و راهکار در امان ماندن از بلا

قمر در عقرب چيست؟ هر ماه حدود دو روز و …

0