مفاهیم ارتعاشی اعداد (اعداد فرشتگان)

۱۰,۰۰۰ تومان