فلسفه قمر در عقرب و راهکار در امان ماندن از بلا

قمر در عقرب چيست؟ هر ماه حدود دو روز و …