فلسفه خوردن خرما به تعداد فرد چیست؟

براي چه جن و شيطان از خرما بدشان می آيد …

رازهای نهان دست انسان

 از دست های خود چه میدانیم ؟ نگاهی به دستان …

0