آموزش نجوم احکامی و علوم غریبه

دوستان یکی از مباحث بسیار عالی در علوم ماورا نجوم …